Agenda ALV 2022

Agenda jaarvergadering 25 november 2022

Vanuit Hotel Orion

Kaag eiland

Agenda :

1.         Opening en mededelingen

2.         Ingekomen stukken

3.         Notulen jaarvergadering 2021 (worden vooraf op website gepubliceerd en ook per email, alleen goedkeuring)

4.         Financieel verslag 2021

5.         Kascommissie (verslag en benoeming nieuwe commissie) 

            Kascontrole door Dolf Peet en Dimitri van Zon

6.         Vaststelling contributie

7.         uitgebreid Jaarverslag winter 2021/2022

8.         Bestuur, Secretaris Maarten de Groot is aftredend en ook herkiesbaar. 

            Tegen kandidaatstellingen dienen conform de statuten te worden ingediend.

9.         Veiligheid en drukte op het ijs !

10.        Plannen seizoen 2022/2023,   “Robben on tour”, wedstrijden etc

11.       Jan Verhaar Wisseltrofee uitreiking

12.       Rondvraag